Kompetencje Rady Rodziców

Wyciąg ze statutu zespołu

1. W zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów i wychowanków.

2. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki oraz:

1) zapewnia współpracę rodziców ze szkołą i przedszkolem w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w zespole i w środowisku;

2) występuje do rady pedagogicznej, dyrektora zespołu i władz oświatowych z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich istotnych spraw szkoły;

3) współdziała z dyrektorem zespołu i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania i kształcenia oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziny;

4) upowszechnia wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi – wiedzę o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

5) pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udziela pomocy materialnej w tym zakresie;

6) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy zespołu;

7) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program profilaktyki zespołu;

8) uchwala regulamin swojej działalności;

9) opiniuje możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki;

10) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

11) opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora zespołu;

12) opiniuje wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;

13) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

14) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

15) wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

16) opiniuje nadanie imienia szkole;

17) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

18) opiniuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

19) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

20) opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21) opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w §5 ust.1 rozporządzenia MENi S z dnia 18 kwietnia 2002 r.

3. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów i wychowanków zespołu.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

5. W celu wspierania statutowej działalności zespołu Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin działalności rady.

6. Wykonanie uchwał Rady Rodziców sprzecznych z obowiązującym prawem jest wstrzymywane przez dyrektora zespołu w terminie do jednego miesiąca od momentu podjęcia uchwały, po uprzednim przedstawieniu spraw organowi prowadzącemu zespół.

7. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrektora zespołu lub podległych mu pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora zespołu lub pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.