Regulamin wycieczek

Regulamin organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół i Przedszkola  w Lewniowej

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa       i turystyki (Dz. U. z 2001, Nr 135, poz. 1516);
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358);
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jej organizowania   i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., nr12, poz. 67 z późn.zm.);
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98,  poz.602 z późn. zm.).

§ 1

Zasady ogólne

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej zespołu.
 2. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań  i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania  i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności dzieci, wymaganych podczas wycieczki.
 4. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział  w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 5. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 6. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno – turystycznego.

§ 2

Rodzaje wycieczek

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
2)
wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
3)
imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;
4)
imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym
   posługiwania się specjalistycznym sprzętem, imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

§ 3

Kierownik wycieczki i opiekunowie

1.  Kierownikiem wycieczki lub innych form krajoznawstwa i turystyki organizowanych przez zespół może być wyłącznie zatrudniony w zespole nauczyciel mający uprawnienia
     pedagogicznej oraz kwalifikacje odpowiednie do realizacji danej formy krajoznawstwa  i turystyki.
2.  Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce   lub  imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym
     porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
3. Opiekunami wycieczki powinni być w pierwszej kolejności nauczyciele zatrudnieni w zespole,  a w szczególnych wypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora zespołu  
     pracownicy obsługi placówki lub  rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.

§ 4

Zadania kierownika wycieczki

1. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

1) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki;
2)
skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora  lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie wycieczki;
3)
opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;
4)
zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
5)
zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;
6)
przeprowadzenie wywiadu z uczestnikami co do stanu ich zdrowia;
7)
określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki  i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
8)
nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę  pierwszej pomocy;
9)
organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;
10)
dokonanie podziału zadań wśród uczestników;
11)
przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki oraz przedstawienie go rodzicom do akceptacji;
12)
dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
13)
podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

§ 5

Obowiązki opiekuna

1.  Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki;
2)
współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
3)
nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, za szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4)
nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

§ 6

Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach     krajoznawczo – turystycznych

1. Opiekę nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie   grup.     Opieka ich ma charakter ciągły.

2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być przestrzeganie  zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:

1) 1 opiekun na 15 uczniów, przy wyjściach lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość,   która  jest siedzibą szkoły;
2)
1 opiekun na 10 uczniów na wycieczki górskie;
3)
1 opiekun na 7 uczniów na wycieczki rowerowe;
4)
1 opiekun na 30 uczniów podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły;
5)
1 opiekun na 10 dzieci podczas wycieczek  poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków lokomocji.

3.  Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.
4.  Wycieczki piesze nizinne i podgórskie ( do 600 m.n.p.m. mogą być organizowane dla uczestników od lat 12 ) przy uwzględnieniu 3 – 5 godzin dziennego marszu.
5.  W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy  posiadają kartę rowerową.    Uczestnicy  poruszają się w kolumnach. Kolumna rowerów nie może przekraczać 15 osób, w tym 2 opiekunów. Odstęp między rowerami w kolumnie powinien być bezpieczny i wynosić długość roweru. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5m. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą opiekunowie. Oznaczenie: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.
6.  Kolumna uczniów, z wyjątkiem uczniów do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni, (piesi do 10 lat mogą się poruszać w kolumnie tylko dwójkami chodnikiem, w razie jego braku poboczem lub skrajem jezdni).
7.  Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrektorem.
8.  Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci przed miejscem zbiórki.
9.  Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.
10. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca  pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
11. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
12. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania   w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
13. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać  apteczkę pierwszej pomocy.

§ 7

Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty

 1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor zespołu lub upoważniona przez niego osoba.
 2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić  dyrektorowi  zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.
 3. Grupowe wyjście dzieci poza teren przedszkola, organizowane w ramach zajęć w celu realizacji ramowego rozkładu dnia nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście nie musi uzyskać na nie zgody dyrektora.
 4. Planowane wycieczki jednodniowe oraz wielodniowe, które mają odbyć się w dniach zajęć   dydaktycznych należy wpisywać, w terminie do 30 września danego roku szkolnego do harmonogramu wycieczek, który po zatwierdzeniu przez dyrektora  stanowi załącznik do planu pracy zespołu. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki nie uwzględnionej w harmonogramie.
 5. Na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi zespołu lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w szkole a drugi zabierany jest na wycieczkę) oraz do wglądu, następujące dokumenty:

1) co najmniej 2 egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje w szkole);
2)
pisemne zgody rodziców ( prawnych opiekunów) na udział dzieci w wycieczce.  Udział dziecka w  wycieczkach  przedmiotowych na terenie miejscowości, odbywających się   w ramach zajęć lekcyjnych nie wymaga pisemnej  zgody rodzica lub opiekuna prawnego;
3)
wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki (ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki) i źródła ich pokrycia;
4)
regulamin wycieczki;
5)
listę uczniów nie biorących udziału w wycieczce.
6.   Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z osobą zatwierdzającą kartę wycieczki.
7. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być      przyczyną nie udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki.
8.  Po zakończeniu wycieczki jej kierownik składa dyrektorowi zespołu w terminie 7 dni od jej  zakończenia  rozliczenie finansowe.
9.  Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez wychowawcę klasy lub   kierownika wycieczki i zatwierdzane przez dyrektora Zespołu.
10. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres trzech lat w dokumentach  nadzoru pedagogicznego.

§ 8

Finansowanie wycieczek

 1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł.
 2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł. ( są opiekunami)
 3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik wycieczki w porozumieniu z opiekunami i przedstawicielem Rady Rodziców.
 4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
 5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
 6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 7. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia  o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
 2. Listę tych uczniów  wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz   poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu zespołu oraz innych  przepisów wyższego rzędu.
 5. Załącznikami do regulaminu są:

1) załącznik nr 1 – karta wycieczki;
2)
załącznik nr 2 – lista uczestników;
3)
załącznik nr 3 -  regulamin wycieczki
4)
załącznik nr 4 – oświadczenie  rodziców
5)
załącznik nr 5 – plan finansowy

Załączniki: kliknij tutaj

6.  Regulamin został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w    dniu 12 stycznia 2010 r.