Ceremoniał szkolny

CEREMONIAŁ

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  W LEWNIOWEJ

Wstęp

§ 1

1.   Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego…”. Szkoła powinna więc zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, kształtować postawę patriotyzmu, szacunku dla symboli narodowych i tradycji. Dlatego należy uczyć dzieci  i młodzież zasad zachowania się podczas obchodów świąt państwowych, religijnych  i uroczystości szkolnych.

§ 2

1.  Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:

1)  patriotyzm;

2)  szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy : godło, flagę, barwy, sztandar  oraz hymn narodowy;

3)  szacunek dla symboli szkolnych.

§ 3

1.  Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych   z udziałem sztandaru szkoły i form jego celebracji. Jest to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

Patron szkoły

§ 4

1.   Patronem Publicznej Szkoły Podstawowej  w Lewniowej jest  ks. Jan Twardowski, wybitny poeta    i przyjaciel dzieci. Miejsce poświęcone patronowi znajduje się na parterze budynku, przy głównym wejściu. Nad popiersiem patrona widnieje myśl poety: „Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych”.


Kliknij tutaj

Uroczystości  szkolne

§ 5

1.   Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

1)      rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

2)      ślubowanie uczniów kl. I;

3)      pożegnanie uczniów kończących szkołę;

4)      uroczystości związane z patronem (święto szkoły, uroczystości rocznicowe);

5)      uroczystości związane ze świętami narodowymi:

a)      11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

b)      3 maja – Święto Narodowe 3 Maja.

Symbole szkolne

§ 6

1. Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

1) Sztandar szkoły

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest biało-czerwony. Na białym tle umieszczone jest godło państwowe w czerwonej tarczy. Godłem jest orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Natomiast, na czerwonym tle widnieje myśl naszego patrona „Mądrość, to dążenie do pełni”. Awers jest w kolorze ciemnoczerwonym, jak serce otwarte na drugiego człowieka. Centralną część stanowi portret księdza Jana Twardowskiego, nad którym znajduje się nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej. Pod portretem widnieje napis “imienia ks. Jana Twardowskiego”. Sztandar ma wymiary 100 na 100cm. i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 metrów 40 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.

 

Kliknij tutaj

 

2) Hymn szkoły

Hymn szkoły śpiewany jest na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych. Na akademiach szkolnych poświęconym uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

Tekst hymnu szkoły:

Szedłeś przez życie z pokorą

drogą kapłana poety.

Śpieszyłeś się kochać ludzi

miłością serca prostoty.

Wierzyłeś w siłę przyjaźni.

w cud śniegu, drzewa i skały.

A z okien Twego pokoju

jasne anioły się śmiały.

Ref. Księże Janie Twardowski

ucz nas miłości do świata.

Bądź dobrym duchem tej szkoły

na bliskie i dalsze lata.

W wierszach swoich nam pokaż

bijące serce przyrody.

Drzwi naszych klas niech otwiera

uśmiech Twój pełen pogody.

II zwrotka

Widziałeś potęgę Boga

w słońcu i małej biedronce.

Z zachwytem się pochylałeś

nad mrówką jedną z tysiąca.

Wzruszałeś się kroplą rosy

śpiewem skowronka o świcie.

Z ufnością dziecka patrzyłeś,

na boski plan swego życia.

Autor hymnu: Teresa Czesak

Kompozytor melodii hymnu: Jerzy Migacz

 

Poczet sztandarowy w szkole

§ 7

1.   Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybiera się  skład „rezerwowy” pocztu. Uczniowie wybierani są z klasy V i VI. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny. Po jej zakończeniu uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy. Decyzją RP uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

2.     W skład pocztu sztandarowego wchodzą:

1) chorąży;

2)  asysta : dwie uczennice.

3.   Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

1)   uczeń: ciemny garnitur , biała koszula i krawat;

2)   uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium).

4.   Insygnia pocztu sztandarowego:

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę  kołnierza, spięte na lewym biodrze,

2)  białe rękawiczki.

5.    Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

6.   Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w szkole (wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

7.  W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Wstążkę kiru przywiesza się      w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru

§ 8

 1. 1. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

1) postawa zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej;

2)  postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży  i asysta w postawie "spocznij";

3) postawa "na ramię" - chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię  i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca;

4)  postawa " prezentuj" - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej";

5)  salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy "prezentuj" chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj";

6) salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

 

Uroczystości religijne z udziałem pocztu sztandarowego.

§ 9

1. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 450 do przodu i staje po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji Baczność” lub „Spocznij”.

2.   Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje  w  sytuacjach:

1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przeistoczenia, przed Komunią św. oraz                     w trakcie podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

2)  podczas opuszczania trumny do grobu;

3)  podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

4)  podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;

5)  na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

Uroczystości szkolne z udziałem pocztu sztandarowego.

§ 10

 1. Wprowadzenie sztandaru odbywa się na komendy:

 

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1)

proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wyjścia

postawa "na ramię"

2)

"baczność" poczet sztandarowy sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie
"zasadniczej"

- wprowadzenie   sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- w postawie "na ramię"      w marszu"

- postawa "prezentuj"

3)

"do hymnu państwowego" /szkoły/

jak wyżej

postawa
zasadnicza

postawa "salutowanie         w miejscu"

4)

„po hymnie”

uczestnicy w postawie
"spocznij"

spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

5)

można usiąść

uczestnicy siadają

spocznij

postawa "spocznij"

 

 1. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.
 2. Poczet zajmuje miejsce po prawej stronie sali, przodem lub bokiem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.
 3. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią.
 4. Po wprowadzeniu pocztu i odśpiewaniu hymnu państwowego lub hymnu szkoły następuje powitanie przybyłych gości.

§ 11

 1. Precedencja (kolejność powitania, przemawiania, zajmowania miejsc) na uroczystościach szkolnych jest nastepująca:

1)

  1. Biskup
  2. Wojewoda
  3. Marszałek województwa
  4. Przewodniczący Sejmiku województwa
  5. Burmistrz (wójt, prezydent miasta)
  6. Kurator oświaty
  7. Radny wojewódzki
  8. Radny powiatowy
  9. Radny gminy (miasta)
  10. Wizytator KO
  11. Sekretarz miasta
  12. Inspektor wydziału oświaty
  13. Przewodniczący rady rodziców
  14. pozostali goście

2)

a)       Proboszcz

b)       Starosta

c)       Wicestarosta

d)       Członek zarządu powiatu

e)       Przewodniczący rady powiatu

f)        Wicekurator oświaty

g)       Radny powiatu

h)       Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty

i)         Wizytator KO

j)         Inspektor wydziału oświaty

3)

a)       Proboszcz

b)       Burmistrz (wójt)

c)       Wicestarosta

d)       Wiceburmistrz

e)       Radny powiatowy

f)        Sekretarz powiatu

g)       Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty

h)       Wizytator KO

i)         Przewodniczący Rady Rodziców

2.   Od przestawionej powyżej propozycji mogą być odstępstwa wynikające ze szczególnej roli, pozycji lub wieku zapraszanego gościa, którego gospodarz uroczystości pragnie szczególnie uhonorować.

§ 12

 1. Wyprowadzenie sztandaru odbywa się na komendy:

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1)

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

spocznij

postawa "spocznij"

2)

"baczność" poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić”

uczestnicy w postawie
zasadniczej

-postawa zasadnicza

- wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię       w marszu"

3)

"spocznij"

uczestnicy siadają

 

 

4) Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna uroczystości.

Ceremoniał przekazania sztandaru

§ 13

1. Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się na następujące komendy:

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet

sztandarowy

Sztandar

1)

proszę o powstanie

uczestnicy wstają

postawa

"spocznij"

postawa "spocznij"

2)

"baczność"- poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru- wystąp

uczestnicy postawa "zasadnicza",

nowy skład pocztu występuje           i ustawia się z przodu sztandaru

postawa
"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

3)

poczet sztandarowy  sztandar przekazać

uczestnicy postawa  „zasadnicza”

dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

- chorąży podaje sztandar jednej osobie z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki

- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu

- sztandar w postawie "spocznij"

4)

ustępujący poczet odmaszerować

"spocznij"

uczestnicy w postawie "zasadniczej" ustępujący poczet  przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa "zasadnicza"

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

postawa "spocznij"

5)

"baczność"- poczet sztandarowy  sztandar wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię”          w marszu

6)

"spocznij"

uczestnicy siadają

 

 

2.  Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności dyrektora szkoły wg poniższego porządku:

1) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu;

2) Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły - symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą   i honorem"

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

„Przyjmujemy sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki  i godnie reprezentować naszą szkołę.”

3)  Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru.

4)  Członkowie pocztów przekazują sobie insygnia, po czym następuje przekazanie sztandaru.

5)  Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych

§ 14

1. Ceremoniał ślubowania  odbywa się na następujące komendy:

 

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1)

proszę o powstanie

Uczestnicy wstają

przygotowanie do wyjścia

postawa "na ramię"

2)

"baczność"  poczet sztandarowy  sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie "zasadniczej"

-wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię"              w marszu

-postawa "zasadnicza"

3)

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postaw "salutowanie          w miejscu"

4)

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5)

"baczność"- poczet sztandarowy  sztandar szkoły wyprowadzić

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa "zasadnicza"

wyprowadzenie sztandaru

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię            w marszu"

6)

"spocznij"

Uczestnicy siadają

 

 

 

2.  Ślubowanie odbywa się w październiku, podczas uroczystej akademii, w obecności dyrektora szkoły, rodziców i całej społeczności szkolnej.

3. Rota ślubowania uczniów klasy pierwszej ma następujące brzmienie:

/Dyrektor lub przewodniczący szkoły odczytuje tekst przysięgi, uczniowie powtarzają : „ślubujemy!”/

DYR. My uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej

w   obecności gości, nauczycieli i naszych rodziców
UCZ. Uroczyście ślubujemy!
DYR. Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły!
UCZ. Ślubujemy!
DYR. Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki wzorowego ucznia!
UCZ. Ślubujemy!
DYR. Wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej  Ojczyzny!
UCZ. Ślubujemy!
DYR. Z szacunkiem odnosić się do Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców i pracowników  szkoły!
UCZ. Ślubujemy!
DYR. Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności umiłowanie

przyrody  i drugiego człowieka!
UCZ. Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg!

4.  Dyrektor szkoły pasuje na ucznia, nakładając na prawe ramię ozdobny ołówek i równocześnie wypowiada słowa:

„Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewniowej im. ks. Jana Twardowskiego”, po czym  wręcza im legitymację szkolną.

Ceremoniał  zatwierdzony  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 kwietnia 2011r.