Historia wyboru Patrona szkoły

 

Z chwilą oddania do użytku nowego budynku szkoły wśród nauczycieli  zrodziła się myśl nadania szkole  imienia.

Dnia 20 września 2005 roku na posiedzeniu rady pedagogicznej  przyjęto plan Samorządu Uczniowskiego, który za główne zadanie wyznaczył sobie opracowanie procedur związanych z wyborem patrona. Jednocześnie rada pedagogiczna zatwierdziła  plan pracy szkoły na rok szkolny 2005/06, w którym  jako priorytetowe zadanie uznano działania nad wyłonieniem kandydata na patrona. Nauczyciele rozpoczęli akcję informacyjną, wyjaśniającą potrzebę posiadania przez placówkę patrona oraz kto może być jej patronem.

W dniu 4 października 2005r. na zebraniu wywiadowczym z rodzicami przeprowadzono ankietę, w której zadano pytania:

  1. Czy Państwo jesteście za tym, by Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej miała swojego patrona?
  2. Czy w przypadku podjęcia przez szkołę działań związanych  z   procedurą nadania szkole imienia, wyrażacie Państwo   swoją chęć współpracy?
  3. Kogo Państwo proponujecie na patrona naszej szkoły? Prawie wszyscy rodzice opowiedzieli sie za nadaniem szkole imienia, zdecydowana wiekszość wyraziła chęć wspólpracy.

W odpowiedzi na 3 pytanie rodzice zgłosili 33 kandydatury. Spośród tak dużej rozpiętości kandydatów,najwięcej głosów otrzymali:

Adam Mickiewicz -11 głosów

ks. Jerzy Popiełuszko – 10

Julian Tuwim – 6

Karolina Kózkówna –5

Janusz Korczak, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Kinga – po 3 głosy

Pozostali kandydaci po 1 głosie.

Na podstawie wyników ankiet rada pedagogiczna utwierdziła się, że inicjatywa nadania imienia szkole jest słuszna.

Dnia 9 lutego 2006 roku na zebraniu wywiadowczym rodzice zostali zapoznani  z wynikami ankiet. Zgłoszonych było 15  kandydatów, spośród  których żaden nie uzyskał znacznej akceptacji , stąd  zasadne było dalsze prowadzenie kampanii informacyjnej związanej  z prezentacją kandydatów na patrona szkoły.

Dnia 15 lutego 2006 roku w  gronie nauczycielskim odbyliśmy szkolenie ph. „Wokół patrona szkoły” prowadzone przez Panią Annę Podbielską z MCDN w Nowym Sączu. Po tym spotkaniu wiedzieliśmy już sporo o czekających nas zadaniach. Jednocześnie  na tym szkoleniu nauczyciele wyłonili kandydata na patrona - ks. Jana Twardowskiego. Zbieżność terminów: szkolenia, z  datą  śmierci ks. J.Twardowskiego było jednym z motywów  wyboru tej kandydatury.   Nauczyciele  jednomyślnie uznali, że ta osoba będzie bliska dzieciom, będzie dla nich zrozumiała i akceptowana, że będzie  źródłem wzorców obowiązujących we wszystkich działaniach szkoły.Od tej chwili   sylwetka ks. Jana Twardowskiego była przybliżana uczniom  na lekcjach wychowawczych, historii,  języka polskiego.

Dnia 5 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu rady pedagogicznej został opracowany szczegółowy  harmonogram działań dotyczących realizacji projektu „ Nadania imienia szkole". Przeprowadzone zostało   tajne głosowanie nad wyborem patrona. Spośród zgłoszonych kandydatów:

  1. Adam Mickiewicz
  2. Janusz Korczak
  3. Kornel Makuszyński
  4. Św. Kinga
  5. Ks. Jan Twardowski

jednogłośnie dokonano wyboru  ks. Jana Twardowskiego.

Kolejnym etapem w wyborze patrona było głosowanie uczniów przeprowadzone 4 maja 2006 roku. Spośród wcześniej wytypowanych przez poszczególne klasy kandydatur ( ks. Jan Twardowski - kl. I, II, III, IV, V i Jan Kochanowski kl. VI) , dokonano wyboru jednej z nich.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie. Na ks. Jana Twardowskiego oddano   57 głosów,  Jan Kochanowski otrzymał 18.

Dnia 9 maja 2006r. przeprowadzono kolejne głosowanie, tym razem  wśród rodziców. Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco:

Ks. Jan Twardowski – 24 głosy

Adam Mickiewicz– 16 głosów

Ks. Jerzy Popiełuszko– 8 głosów

Maria Konopnicka– 7 głosów

św. Kinga– 3 głosy

Bł. Karolina Kózka– 2 głosy

Julian Tuwim – 1 głos

Janusz Korczak- 0 głosów

Drugie  głosowanie wśród ogółu rodziców zawęziło ilość kandydatów na patrona, ale nie wytypowało pretendenta tej grupy społeczności szkolnej. Zatem  zdecydowano, że Rada Rodziców podejmie ostateczną decyzję.

W dniu 22 maja 2006 roku na zebraniu Rady Rodziców  odbyły się wybory, w których zgłoszono kandydatury wyłonione spośród:

- nauczycieli:   ks. Jan Twardowski

- uczniów:     ks. Jan Twardowski

- rodziców:    Adam Mickiewicz ,ks. Jan Twardowski, ks. Jerzy Popiełuszko, M. Konopnicka

W głosowaniu wzięło udział 17 rodziców. Na ks. Jana Twardowskiego oddano  15 głosów, po jednym głosie oddano na Adama Mickiewicza i ks. Jerzego Popiełuszkę.

Zgodnie z harmonogramem prac w maju 2006 r. decyzją całej społeczności szkolnej wybrano na patrona szkoły ks. Jana Twardowskiego.

Drugi rok szkolny 2006/07 poświęcony był pracy mającej na celu przybliżenie uczniom sylwetki ks. Jana, a więc poznanie jego życia, twórczości, wybranych utworów.

W związku z tym:

- przeprowadzono  szereg lekcji wychowawczych dotyczących patrona,

- w planach dydaktycznych nauczyciele włączyli tematykę o sylwetce poety,

- uczniowie wykonali gazetki w klasach,

- uczniowie założyli gablotę informacyjną w holu szkoły,

- rozpoczęto  gromadzić materiały o Janie Twardowskim w bibliotece szkolnej.

W lutym 2007 roku został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów  klas IV-VI  ph. „Spieszmy się kochać ludzi” oraz  konkurs dla dzieci klas młodszych ph. „Mój kochany mały smyku” w oparciu o poezję ks. J. Twardowskiego.   Wyniki konkursów zostały ogłoszone 8 maja 2007r.

1 czerwca 2007r. odbył się konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI.

W dniach 27-28 czerwca 2007 r. odbyła się  wycieczka do Warszawy, której głównym celem było poznanie przez uczniów miejsc, w których żył i pracował ks. Jan Twardowski.

Ponadto nauczyciele rozpoczęli działania, których dążeniem było pozyskiwanie środków na uroczystość nadania szkole imienia.

W listopadzie 2006r. odbyły się warsztaty plastyczne podczas których wykonano stroiki świąteczne. Ozdoby zostały rozprowadzone wśród rodziców na zebraniu wywiadowczym w grudniu. Podobne działanie nauczyciele podjęli w kwietniu 2007 r. wykonując ozdoby wielkanocne. Łączny dochód wyniósł 1086 zł.

27 czerwca 2007 r. zorganizowano w szkole Piknik Rodzinny. Nauczyciele przeprowadzili loterię fantową, która przyniosła dochód 1028 zł.

Gromadzenie funduszy na sztandar kontynuowała także Rada Rodziców.

Rok szkolny 2007/2008

12 października 2007r. powołano komitet ds. nadania imienia szkole: W skład komitetu weszli:

Dyrektor szkoły- Zbigniew Stanuszek, nauczyciele- Pani Teresa Nowak, Pani Marta Mikołajek, przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły- Pan  Mieczysław Ząbkowski i Pan Stanisław Gnyla.

18 stycznia 2008 r. odbył się konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego.

29 kwietnia 2008r. uczniowie pod kierunkiem Pani Marty Mikołajek przygotowali montaż słowno- muzyczny  pt.„Wielki poeta małych słów” celem przybliżenia sylwetki przyszłego patrona szkoły rodzicom.

05 czerwca  2008r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III ph. „ Być dzieckiem”.

Rok szkolny 2008/2009

26 października 2008 r. szkoła gościła przyjaciela ks. Jana Twardowskiego dr Waldemara Smaszcza, który w bardzo interesujący sposób przybliżył uczniom i zaproszonym gościom życie i twórczość księdza Jana.                     Zobacz

w kwietniu 2009 roku na roboczym spotkaniu Rady Pedagogicznej opracowano projekt sztandaru oraz poddano pod wstępną dyskusję przedstawione przez dyrektora szkoły projekty kącika patrona.

1 czerwca 2009 r. odbył się konkurs poezji własnej inspirowanej życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I- III. Efektem końcowym konkursu był tomik wierszy, który został dołączony do materiałów gromadzonych w bibliotece szkolnej.

Rok szkolny2009/2010

W planie pracy szkoły ujęto najważniejsze zadanie, jakim było przygotowanie się do uroczystości nadania  szkole imienia. Uroczystość zaplanowano na dzień 1  czerwca 2010r.

W  listopadzie  2009 roku czteroosobowa grupa ( dyrektor szkoły - Zbigniew Stanuszek, nauczyciele ; Pani Marta Mikołajek, Pani Teresa Nowak  oraz Pani Anna Adamik – przedstawiciel Rady Rodziców zlecili  wykonanie sztandaru Pani Lucynie Płachta (Cichawka 31, gmina Łapanów). Wstępnie ustalono koszt wykonania sztandaru od 4000zł – 5000zł . Ostateczna cena miała zależeć od ceny i jakości użytych materiałów. Wpłacono zaliczkę w kwocie 1000zł .

W grudniu 2009 roku został wykonany „ Kącik patrona szkoły”, którego  koszt  wyniósł 6370,43 zł . Całość została sfinansowana z budżetu szkoły. Wykonawcą był Pan Roman Kuras z Żerkowa. Projekt kącika tworzył się na podstawie  propozycji przedstawionej przez dyrektora, konsultowany z radą pedagogiczną. Następnie projekt został przedstawiony Panu Luboszowi Karwat – właścicielowi  Pracowni Rzemiosł Artystycznych  z Tuchowa, który  dopracował szczegóły i podjął się wykonania popiersia . Nad doborem materiałów czuwały Panie:    Marta Mikołajek i Pani Teresa Nowak oraz dyrektor Zbigniew Stanuszek. Kilka  wskazówek i ciekawych pomysłów   w ostateczny wygląd kącika  wniósł także wykonawca pan R. Kuras.


{gallery}patron{/gallery}

 

Informacja przekazana  rodzicom na zebraniu  o ostatecznych działaniach podjętych przez dyrektora wokół patrona szkoły

W chwili obecnej trwają rozmowy z wykonawcami liter, które będą tworzyć motto w kąciku patrona oraz szukane są oferty na  gablotę do  sztandaru. Na podstawie rozmów z dwiema   firmami ( Kraków ,Warszawa) wstępnie wiadomo, że cały napis ( motto)może kosztować nawet do  1500 zł. Gablota od 1300 do 2000 zł. Dyrektor planuje sfinansować litery , gablotę oraz drzewiec ( około 600zł) do sztandaru z budżetu szkoły.

-   Dzięki przyznanym przez Radę Sołecką dodatkowych środków do budżetu szkoły (2400zł) będzie możliwe w dużej mierze  sfinansowanie w/w materiałów.

-   Koszt sztandaru oraz koszty organizacyjne w całości pokryje Rada Rodziców .

Sfinansowanie popiersia ks. J. Twardowskiego może być dokonane przez kilku fundatorów:   Radę Rodziców, nauczycieli, Społeczny Komitet Budowy Szkoły,  sponsorów. Dyrektor dodał, że w tej chwili jest to koszt największy i może wynieść około 10 000 zł.

- Dyrektor poinformował Radę Rodziców, że wysłał pismo do Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca o wyrażenie opinii w sprawie nadania imienia szkole, a jednocześnie zaprosił go do przewodniczenia Mszy św. podczas uroczystości, która planowana jest na  1 czerwca 2010 roku. Dyrektor podkreślił, że byłby to wielki zaszczyt dla społeczności szkolnej i środowiska Lewniowej, gdyby biskup zechciał przyjąć zaproszenie. Nadmienił, że  biskup  nieoficjalnie okazał chęć odwiedzenia naszej parafii. Jeśli wola biskupa będzie pozytywna, to należy oficjalnie zwrócić się do niego z zaproszeniem, które wręczy  delegacja składająca się z przewodniczącej Rady Rodziców, Dyrektora  oraz  księdza proboszcza. Dyrektor jeszcze raz podkreślił, że wizyta biskupa w parafii to zaszczyt, ale także i zobowiązanie.

- Dyrektor poinformował zebranych, że za pośrednictwem m.in.  strony  internetowej zwróci się do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe naszej szkolnej uroczystości.

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wykonanie kącika patrona - 6370,43 zł . w tym ( płytki, mozaika, kleje, robocizna, tralki) – zakup z budżetu szkoły

Litery  -   800 zł -             -  ( zakup z budżetu szkoły)

Gablota – 380 zł              - ( zakup z budżetu szkoły)

……………………………………………………………………………………………….

Koszty wykonania:

popiersia - 9 900zł

sztandaru - 4900 zł

Fundatorzy popiersia i sztandaru:

Społeczny Komitet Budowy Szkoły - 4645 zł

Rada Rodziców przy PSP w Lewniowej - 7 655zł

Nauczyciele PSP w Lewniowej  - 2500 zł

Koszt organizacji uroczystości:

- Zakup statuetek -  810zł   ( Sklepik szkolny )

- 2900zł  ( Rada Rodziców przy PSP w Lewniowej)

-1000zł   ( Pan Andrzej Zelek - właściciel firmy Auto-Zelek w Lewniowej)

Twórca portretu patrona ks. Jana Twardowskiego - nauczyciel- pani Jolanta Gagatek

Autorka hymnu szkoły - nauczyciel PSP w Uszwi - pani Teresa Czesak

Kompozytor muzyki do hymnu szkoły - nauczyciel PSP w Gnojniku - pan Jerzy Migacz

 

 

 

Opracował:

Z. Stanuszek