Patron

Wybraliśmy patrona!

Od początku swego ponad 70-letniego istnienia Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej jest "bezimienna". Jesienią ubiegłego, tj. 2005 roku, Rada Pedagogiczna PSP w Lewniowej podjęła uchwałę o wszczęciu procedur mających na celu wyłonienie patrona dla naszej nowej szkoły. Ustalono, że ma to być ktoś bliski uczniom, całkowicie dla nich zrozumiały, akceptowany przez nich, tak , aby mogli się z nim utożsamiać.
Nadanie naszej szkole imienia pozwoli na realizację wielu ważnych zadań wychowawczych, przede wszystkim będzie pomocą w kształceniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły, poszanowania dla tradycji, wzbogaci też obrzędowość szkoły.
Uchwała Rady Pedagogicznej zmierzająca do nadania szkole imienia spotkała się z ogólną akceptacją uczniów, rodziców i lokalnego środowiska, co potwierdziło wstępne ankietowanie. W wyniku podjętych działań okresie od X 2005 - V 2006-06-05 / ankiety, lekcje wychowawcze, gazetki/ wyłoniono kandydata wspólnego dla wszystkich środowisk.

 

Został nim


ksiądz Jan Twardowski.

Ponieważ czynności proceduralne są nadal w toku, prosi się społeczność lokalną o wyrażenie na w/w temat swojej opinii i przesłania ich do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewniowej.

Jan Twardowski

 

Jan Twardowski, ksiądz, poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Uczęszczając do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w latach 1933 - 1935 współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej "Kuźnia Młodych", jako redaktor działu literackiego. Na łamach gazetki miał miejsce jego debiut poetycki i prozatorski. W 1936 roku złożył egzamin maturalny, a od 1937 roku rozpoczął naukę na wydziale polonistyki w Uniwersytecie Warszawskim. Studia przerwane wojną ukończył w 1947 roku pracą magisterską "Godzina myśli. Juliusza Słowackiego" pisaną pod kierunkiem prof. Wacława Borowego. W czasie wojny był żołnierzem AK, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W 1945 roku podjął naukę na pierwszym, tajnym kursie Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1948 roku i 4 lipca przyjął święcenia kapłańskie. Do roku 1959, w którym to objął stanowisko rektora kościoła Sióstr Wizytek i sprawuje je do chwili obecnej, był wikarym w Zbikowie przy tamtejszej Państwowej Szkole Specjalnej, w Warszawie (kościół św. Stanisława Kostki, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Wszystkich Świętych), a także prefektem w liceum Sowińskiego i szkole specjalnej w Pruszkowie. W roku 1959 ukazał się jego pierwszy tom zatytułowany "Wiersze" wydany przez Pallottinum w Poznaniu, który otwiera obszerną listę wydań kolejnych tomów poety. Wiersze Twardowskiego są popularne nie tylko w kraju, ale również za granicą, doczekały się przekładu na wiele języków.
Jego wiersze gościły na łamach wielu czasopism. W latach 1946 - 1952 i 1957 - 1997 miał miejsce coroczny druk jego poezji w "Tygodniku Powszechnym". Drukowane były również w : "Akcencie", "Kulturze", "Liście", "Literaturze", "Nowych Książkach", a także w piśmie "Poezja", "Polonistyka", "Przegląd Katolicki", Twórczość", "W Drodze", "Więź" i w dzienniku "Rzeczpospolita".
Twardowski jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. Pierwszą z nich, Nagrodę im. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej, otrzymał w 1978.
Jego popularność jako poety jest bardzo duża i wciąż rośnie. Dziś, jako autor poetyckich bestsellerów, jest chętnie wydawany, a przede wszystkim czytany.

opracowała: Aldona Bach